ଜୁଆନ୍ **ରାଧାକାନ୍ତ ଭୋଇ

(ଜୁଆନ୍ )
ମୁଁ ଇ ଗଁଅ ଲିଆ ଜୁଆନ୍ ଚାଷୀ
ଚାଷେ ମୁଇ ଖୁସି
ପରକେ ମୁଇ ନିଜର ଭାବସି
ଦୁରୁ ଦିଏ ହଁସୀ
ମନମୋର ସିଧା ସାଧା
ଖ।ଏ ତପ୍ ଲା ବାସି
ଖରସି ଖତେଏ କରସି ଚାଷ
ବିଷ୍ ନି ଦିଏ ଝି ଟି
ନୁହେ ସେ ଯହ ପଢା ଲିଖା
ନିହେ ସେ ମୁଇ ବେଡା
କରମ କରି ନିଜର ରକତେ
ଧାନ ଫଲେଏ କେର। କେରା
ଚାଷ ମୋର ବାଆ ମଁ।
ଖେତ ଖଲା ମୋର ଘର
ଝ ଏର ବର୍ ଷା ରାଏତ ବିକା ଲ
କାହା କେ ନୀ ନ ମୋର ଡର
ସଭେ ଜଦି ନର୍ ଦିମା ଧନ୍ ଲୋଭର ପଛେଏ
କେନଥେଇ ଜୀଇବ। ଜୀବ ଜଗତ
କହ ବିନା ଚାଷୀ ର ଚ।ଷେ