ଭିନ୍ନ ମଣିଷ !! **ମାଧବୀ ପଟେଲ

ତରଳୁ ଥିବା ବରଫ ପରି ପିଘଳୁଥିବା ଲୁହାପରି।

ଘୋରୁଥିବା ଚନ୍ଦନ ପରି ବରଷୁଥିବା ମେଘପରି ବଦଳୁଥାଏ ମଣିଷର ମନ।

କଠୋର ଦୁର୍ଦଷ ମଣିଷଟି କେତେବେଳେ ରତ୍ନାକରରୁ ବାଲ୍ମିକୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ।

ଆଉ କେତେବେଳେ ସରଳ ମଣିଷଟି ପାଲଟିଯାଏ ଆତଙ୍କବାଦୀ।

ସହିବାର ସୀମା ଟପିଗଲେ ମଣିଷ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭକରେ।

କେବେ ପାଣିରୁ ବରଫ ହୁଏ କେବେ ବରଫରୁ ପାଣି ହୁଏ।

ଖେଳିବାକୁ ଇଛାକଲେ ତାର ଇଜ୍ଜତରେ ସ୍ବାଭିମାନରେ।

ଭଲପାଇବାରେ ଅବିଶ୍ବାସ ର ତେଜାବ ଢାଳିଲେ।